logo

Nieuws

Addendum bij het EXSI diploma Bewindvoerder

De Examencommissie BW heeft besloten om bij het ExSI diploma een addendum te verstrekken. Met deze toevoeging verklaart ExSI dat: • Het ExSI diploma tot stand is gekomen in samenwerking met de Branche. • Het examen geheel onafhankelijk is van de opleiders en/of andere belangen. • Gediplomeerden beschikken over voldoende kennis van en inzicht in onderstaande onderwerpen: Het werkveld Het verhaalrecht Sociale kaart Com
Lees meer

ExSI maakt zich sterk voor het keuzedeel ‘Assistent Bewindvoerder’ in het MBO

De vraag naar specifiek opgeleide MBO’ers binnen de grote bewindvoerderskantoren neemt zienderogen toe. MBO’ers die kennis hebben van het vakgebied bewindvoering en die de bewindvoerder zelfstandig kunnen ondersteunen. Vanwege de toename van dossiers en aangescherpte eisen vanuit het ministerie V&J (AMvB 2014-46), neemt de druk op goed gekwalificeerd personeel toe. Voor ondersteunende taken worden vee
Lees meer

Examendata ExSI-examen Beschermingsbewind

Voor het examen Beschermingsbewind zijn de volgende examendata gepland: dinsdag 12 september 2017 dinsdag 24 oktober 2017 dinsdag 12 december 2017 Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Lees meer

Hulpverleners werken aan bekendheid met schuldhulp

Hulpverleners, die vanuit verschillende disciplines werken in wijkteams of individueel, worden met grote regelmaat geconfronteerd met problematische schulden bij hun cliënten. Dit bemoeilijkt de hulpverlening en niet zelden stagneert de voortgang omdat schulden tot de kern van de problematische situatie behoren. Binnen de Gemeente Amsterdam constateerde men hier een hiaat. Een substantieel deel van de hulpverleners h
Lees meer

Oprichting SHV Academy

Binnen de schuldhulpverlening is het noodzakelijk dat er verbeteringen worden ingezet. Vijf landelijke partijen, te weten: Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en VNG, gaan samenwerken om door middel van subsidie van het ministerie van SZW te komen tot een gezamenlijk Ondersteuningsprogramma Schuldhulp. Dit programma richt zich op het versterken van het vakmanschap van professionals en vrijwi
Lees meer

Nieuw ExSI register online

Zoals aangekondigd is het ExSI register vernieuwd en alleen nog inzichtelijk wanneer er gezocht wordt op specifieke zoekcriteria. In het nieuwe register kan gezocht worden op diplomanummer en op de combinatie van naam en geboortedatum. Hiermee kan het diploma gecontroleerd worden op echtheid en geldigheidsdatum.
Lees meer

Het ExSI register

Om opdrachtgevers, werkgevers en cliënten de mogelijkheid te geven de echtheid van het ExSI diploma te verifiëren, werkt ExSI met een register. In de huidige variant van het register zouden alle kandidaten, onbeschermd zichtbaar zijn. Omdat dit niet wenselijk is, heeft ExSI besloten om een nieuw register te ontwikkelen. In het nieuwe register kan gezocht worden op diplomanummer of achternaam in combinatie met de gebo
Lees meer

Examenvragen met meerdere antwoordmogelijkheden

Binnen de ExSI examens gebruikt de examencommissie meerdere vraagvormen. Naast de bekende MC vraag, kan ook de meervoudige antwoordvraag, numerieke invulvraag en de matrixvraag voorkomen. Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn, ontstaat de vraag of het fair is dat de kandidaat alleen de hele vraag goed of de hele vraag fout kan hebben. Met andere woorden: als er drie antwoorden goed zijn en één fout, is het dan
Lees meer

Aanpassingen examentijd ExSI Bewindvoering

ExSI heeft de afgelopen maanden de eerste kandidaten voor het examen Bewindvoerder mogen verwelkomen. De eerste kandidaten zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het examen, omdat de feedback aanleiding kan geven tot verbeteringen. De eerste feedback heeft ertoe geleid dat de examentijd is aangepast van 60 naar 90 minuten. Met name vanwege de rekenopdrachten bleek er meer tijd nodig dan de eerste inschattin
Lees meer