logo

Nieuws

AVG in ExSI-examens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), waarmee een Europese privacywetgeving ontstaat die in heel de Europese Unie hetzelfde is. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal hiermee komen te vervallen. Het ExSI-examen zal hierop worden aangepast. De examencommissie is momente
Lees meer

Vervolgmeeting oprichting stichting ExSI

Op dinsdag 17 april kwamen de initiatiefnemers van ExSI bij elkaar om vervolg te geven aan het idee om ExSI onder te brengen in een gezamenlijke stichting. NBPO, NBBI, Financieel Paspoort en Anibus vinden oprichting van deze stichting belangrijk, omdat daarmee de beroepsstandaard en het diploma bewindvoering ook eigendom van aangesloten branchepartijen worden. De branche heeft hiermee zelf zeggenschap over de eenduid
Lees meer

Verslag ExSI opleidersbijeenkomst

Op 12 april jl was de tweede opleidersbijeenkomst van ExSI, waarbij de aanwezige opleiders zijn bijgepraat over de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in de branche schuld & inkomen; ontwikkelingen in het examen; samenwerking tussen opleiders en ExSI. Het laatste onderwerp kende een brainstormstructuur waarbij is gesproken over het belang van centrale onafhankelijke examinering, de voordelen die dit biedt voor e
Lees meer

Addendum bij het EXSI diploma Bewindvoerder

De Examencommissie BW heeft besloten om bij het ExSI diploma een addendum te verstrekken. Met deze toevoeging verklaart ExSI dat: • Het ExSI diploma tot stand is gekomen in samenwerking met de Branche. • Het examen geheel onafhankelijk is van de opleiders en/of andere belangen. • Gediplomeerden beschikken over voldoende kennis van en inzicht in onderstaande onderwerpen: Het werkveld Het verhaalrecht Sociale kaart Com
Lees meer

ExSI maakt zich sterk voor het keuzedeel ‘Assistent Bewindvoerder’ in het MBO

De vraag naar specifiek opgeleide MBO’ers binnen de grote bewindvoerderskantoren neemt zienderogen toe. MBO’ers die kennis hebben van het vakgebied bewindvoering en die de bewindvoerder zelfstandig kunnen ondersteunen. Vanwege de toename van dossiers en aangescherpte eisen vanuit het ministerie V&J (AMvB 2014-46), neemt de druk op goed gekwalificeerd personeel toe. Voor ondersteunende taken worden vee
Lees meer

Examendata ExSI-examen Beschermingsbewind

Voor het examen Beschermingsbewind zijn de volgende examendata gepland: dinsdag 12 september 2017 dinsdag 24 oktober 2017 dinsdag 12 december 2017 Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Lees meer

Hulpverleners werken aan bekendheid met schuldhulp

Hulpverleners, die vanuit verschillende disciplines werken in wijkteams of individueel, worden met grote regelmaat geconfronteerd met problematische schulden bij hun cliënten. Dit bemoeilijkt de hulpverlening en niet zelden stagneert de voortgang omdat schulden tot de kern van de problematische situatie behoren. Binnen de Gemeente Amsterdam constateerde men hier een hiaat. Een substantieel deel van de hulpverleners h
Lees meer

Oprichting SHV Academy

Binnen de schuldhulpverlening is het noodzakelijk dat er verbeteringen worden ingezet. Vijf landelijke partijen, te weten: Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en VNG, gaan samenwerken om door middel van subsidie van het ministerie van SZW te komen tot een gezamenlijk Ondersteuningsprogramma Schuldhulp. Dit programma richt zich op het versterken van het vakmanschap van professionals en vrijwi
Lees meer

Nieuw ExSI register online

Zoals aangekondigd is het ExSI register vernieuwd en alleen nog inzichtelijk wanneer er gezocht wordt op specifieke zoekcriteria. In het nieuwe register kan gezocht worden op diplomanummer en op de combinatie van naam en geboortedatum. Hiermee kan het diploma gecontroleerd worden op echtheid en geldigheidsdatum.
Lees meer